โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัท Adezy ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการจาก “โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)” กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อขยายขีดความสามารถของกิจการ และศักยภาพ มาตรฐานทัดเทียมกับสากล